נתנאל בעדני, תלמוד האיגוד: סנהדרין פרק ה, ירושלים: האיגוד לפרשנות התלמוד, 2012