תקנון שימוש באתר האינטרנט

יהושע ועוד


אני מודה לכם על בחירתכם לעשות שימוש באתר האינטרנט של יהושע גרינברג (יהושע ועוד).


אנא קראו בעיון ובקפידה את ההוראות והתנאים המפורטים להלן, שכן כל המבצע או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "המשתתף") מצהיר כי הוא קרא תקנון זה, הבין אותו, מסכים לכל הוראותיו ומתחייב כי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יהושע גרינברג ו/או כלפי מי מטעמו. "פעולה" משמעה – גלישה באתר, שימוש באתר, השתתפות בפעילות שיבצע יהושע גרינברג באתר, רכישת מוצר או שירות באתר.


יהושע גרינברג שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים המופיעים בו בכל רגע ומכל סיבה שהיא.


אם לא צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, ובכלל זה מבנה האתר, חזותו ואופן הצגת תכניו, הנו קניינה הרוחני הבלעדי של יהושע גרינברג.


הדין החל על תנאי השימוש באתר הנו הדין הישראלי. לבתי המשפט במחוז ירושלים תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתקנון זה.


חל איסור מוחלט:

- להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מיהושע גרינברג.

- לפרסם, להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק ו/או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים המופיעים בו או הנמכרים בו.

- להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או תוכן ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או   לפגום באתר ו/או באתרים המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן של כתר או של צד ג'.

- להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני.


יהושע גרינברג אינו מתחייב כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. יהושע גרינברג אינו אחראי לתוכני אתרים שהקישורים אליהם נמצאים באתר יהושע ועוד.


כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הוא בן 18 שנה ומעלה, ובעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתתף פועל בעבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתתף מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.


בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתתף למסור מספר נתונים אישיים, כדוגמת: שם מלא, מספר זהות, טלפון, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אם המשתתף הנו חברה, הוא יידרש למסור פרטים נוספים כדוגמת שם חברה ומספר חברה.


מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית, המקימה לכתר זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסר הפרטים הכוזבים, וכן לשיפוי מלא ממוסר הפרטים הכוזבים על כל נזקיה הישירים והעקיפים.


המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין. יהושע גרינברג שומר על זכותו לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי.


יהושע גרינברג אינו מתחייב לזמינות במלאי של כל המוצרים המופיעים באתר.

משלוחים:
איסוף עצמי - ללא עלות, מכפר אדומים, רח' מבוא ירושלים 4, 02-5900486

דואר שליחים - 25 ש"ח


אספקת המוצר תתבצע באמצעות דואר ישראל, עד 21 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת יהושע גרינברג.


במקרה שהמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 21 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת יהושע גרינברג, ידאג הנ"ל לבצע משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת.


קיימת אפשרות להזמין מוצר באמצעות שירות שליחים, ובמקרה זה אספקת המוצר תתבצע בתוך 14 ימי עבודה, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת יהושע גרינברג.


יהושע גרינברג אינו אחראי לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שייגרם לרוכש או למי מטעמו עקב איחור או עיכוב באספקת המוצר אינו מקנה זכאות לפיצוי או סעד כלשהו מכתר או מי מטעמה. יהושע גרינברג לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצר או שירות באתר.


במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש, או טעות בכל דבר או עניין אחר, יהא יהושע גרינברג רשאי לבטל את הרכישה של המשתתף.


יהושע גרינברג שומר על זכותו לשנות תקנון זה בכל עת.

ביטול עסקה דרך האתר

ביטול עסקה דרך האתר ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על ביטול עסקה תימסר ליהושע גרינברג באחת מהדרכים הבאות: בפקס שמספרו 0777-5558527; בדואר אלקטרוני: g.yehoshua@gmail.com

בעת ביטול עסקה עקב פגם בספר, עקב אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן, או עקב אי אספקת הספר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר ליהושע גרינברג על חשבונו.
בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. הספר יוחזר ליהושע גרינברג על חשבון הלקוח. בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי שהספר יתקבל אצל יהושע גרינברג.

 אבטחת מידע ופרטיות
יהושע גרינברג מקפיד לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמסר הלקוח.
יהושע גרינברג מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

 


Please add your description here