משה בנוביץ, תלמוד האיגוד: ברכות פרק א, ירושלים: האיגוד לפרשנות התלמוד, 2006