גדעון כ"ץ, לעצם החילוניות: ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר ישראלי, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2011


האם החילוניות היא סוגיה פילוסופית? כיצד צריך לנתחה בהקשר תרבותי קונקרטי? האם אימוצה של השקפה חילונית פירושה הסתלקות מן המסורת הדתית, ומה משמעותן של שאלות אלו בתרבות הישראלית?

במהלך הדיון  בכך מתברר לקורא מהו דגם החילוניות שהתגבש בקרב הוגי הציונות הרוחנית, אופן השתרשותו במחשבתם של אינטלקטואלים ישראלים ומהם כשליו. הספר מציע דגם חלופי של חילוניות

השאוב מן הפילוסופיה של שפינוזה. בעזרתו מובנת אפשרות מפתיעה ופורייה הטמונה במסורתיות.

לצפייה באתר