נתנאל פישר, אתגר הגיור בישראל: ניתוח מדיניות והמלצות, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015


מצב הגיור בישראל אינו משביע רצון: לאחר כעשרים שנות גיור ממלכתי מספר המתגיירים יוצאי חבר המדינות נמוך, ורוב העולים — כ־ 300 אלף איש — בחרו שלא להתגייר.

בנסיבות אלו, וללא ההכרה בזהותם היהודית, זכויותיהם הבסיסיות נפגעות ורבים מהם מתקשים להשתלב בישראל באופן מלא. במצב זה שיעורי ההתבוללות בישראל מתקרבים ל־ 10% , נתון שמעמיד בסכנה את הלכידות היהודית ואת אופייה היהודי של המדינה.

לצפייה באתר