יצחק ברנד, ערכאות של גויים במדינת היהודים, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010