אהרן עמית, תלמוד האיגוד: פסחים פרק ד, ירושלים: האיגוד לפרשנות התלמוד, 2010